1

การให้การสอนแบบรายบุคคล

ผ่านการทดสอบวัดระดับเบื้องต้น โปรแกรมการเรียนแบบรายบุคคลถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนรู้สึกท้าทายในขณะที่กำลังทำแบบฝึกหัดคุมองที่จัดให้ทำตามระดับที่พอเหมาะพอดีของพวกเขา

พฤติกรรมในการเรียนและความก้าวหน้าของบุตรหลานท่านจะได้รับการดูแลและแนะนำอย่างต่อเนื่องจากคุณครูคุมองเพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องในการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการที่แข็งแกร่งและทักษะในการดำเนินชีวิตที่สำคัญ

2

ความก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน

คุมองให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมให้นักเรียนอ่านแบบฝึกหัด คิดและทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้พวกเขาเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • ผ่านการทำแบบฝึกหัดคุมองในแต่ละวัน คุณครูคุมองของเราจัดเตรียมแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนของพวกเขา
 • เด็กๆ จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำแบบฝึกหัดของโรงเรียนเมื่อพวกเขาได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่คุมองไปแล้ว
3

แบบฝึกหัดคุมอง

แบบฝึกหัดคุมองถูกออกแบบขึ้นอย่างปราณีตเพื่อช่วยให้เรียนก้าวหน้าไปทีละขั้น ทำให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นในขณะที่เรียนในระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา โดยมีตัวอย่างและคำอธิบายที่ชัดเจนเมื่อขึ้นเนื้อหาใหม่ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตนเอง

ด้วยเป้าหมายที่จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดระดับชั้นมัธยมปลายได้อย่างสบาย โครงสร้างของแบบฝึกหัดจึงช่วยให้นักเรียนเอาชนะความท้าทายต่างๆ และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

4

คุณครูคุมอง

คุณครูคุมองช่วยส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • คุณครูจะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนแต่ละคนเป็นรายบุคคล เอาใจใส่อย่างจดจ่อต่อความสามารถด้านวิชาการ ลักษณะท่าทาง และวิธีการทำแบบฝึกหัด
 • ให้การสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนเรียนในระดับที่พอเหมาะพอดี
 • เด็กแต่ละคนจะมีแผนการเรียนเป็นรายบุคคลที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นไปตามความสามารถของพวกเขา แผนการเรียนนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของบุตรหลานของพวกเขาอยู่เสมอ
5

พัฒนานิสัยการเรียนที่ดีในแต่ละวัน

การทำแบบฝึกหัดคุมองทุกวันจะช่วยให้บุตรหลานของท่านพัฒนาวินัยในการเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้การเรียนรู้นี้กลายเป็นธรรมชาติลำดับที่สองในการพัฒนาด้านวิชาการของพวกเขา

 • มีแบบฝึกหัดให้ทำภายในศูนย์คุมองและที่บ้าน ดังนั้นท่านจึงสามารถสังเกตเห็นการเติบโตและพัฒนาการของบุตรหลานของท่านได้
 • การทำแบบฝึกหัดทุกวันจะช่วยให้บุตรหลานของท่านได้รับทักษะในการดำเนินชีวิต อาทิเช่น วินัยในการเรียนด้วยตนเองและการจัดสรรเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุปนิสัยสำหรับอนาคตของพวกเขา 

เสริมสร้างความมั่นใจ

ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบรายบุคคลของเราแน่ใจว่าเด็กแต่ละคนพัฒนาไปในระดับที่ตรงกับความสามารถของพวกเขา ซึ่งหมายถึงบุตรหลานของท่านจะสามารถเรียนก้าวหน้าเกินชั้นเรียนที่โรงเรียนของพวกเขาได้ โดยที่แบบเรียนถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อนำพานักเรียนจากระดับก่อนวัยเรียนไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย

นักเรียนที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นในการเรียนจะรู้สึกกดดันน้อยลง ในขณะที่นักเรียนที่มีความสามารถจะได้เรียนเนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังเรียนก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของพวกเขา

ปลูกฝังการรู้จักพึ่งพาตนเอง

แบบฝึกหัดคุมองได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยที่นักเรียนจะได้รับการสอนให้ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง

ตัวอย่างและคำอธิบายที่เพียงพอในแบบฝึกหัดแต่ละแผ่นจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนถามและตอบคำถามได้ด้วยตนเอง และเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จ พวกเขาจะรู้ว่าจะตั้งเป้าหมายและก้าวผ่านเนื้อหาที่ท้าทายและไม่คุ้นเคยด้วยตนเองได้อย่างไร รวมไปถึงการฝึกให้บุตรหลานของท่านมีอุปนิสัยที่รู้จักการพึ่งพาตนเองและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ได้รับทักษะในการดำเนินชีวิต

นอกจากด้านวิชาการแล้ว คุมองยังเชื่อมั่นในการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตผ่านระบบการเรียนแบบคุมอง

ทักษะดังกล่าวได้แก่ ระเบียบวินัยและการจัดสรรเวลา นอกจากนี้พวกเขายังมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเอง และพร้อมที่จะเอาชนะสิ่งที่ท้าทาย

วิถีทางสู่การศึกษาของคุมองช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมสู่อนาคต เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความยอดเยี่ยมในห้องเรียนและมีทักษะที่จำเป้นต่อการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะค้นหาความฝันและปณิธานของพวกเขา

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องมีการสั่งสมความรู้ผ่านการฝึกฝน เพราะในขณะที่ทักษะด้านการคำนวณได้รับการพัฒนามากขึ้น นักเรียนก็จะได้รับการปลูกฝังด้านการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบที่พวกเขาจะต้องเผชิญในชีวิตจริงต่อไป

 • พัฒนาทักษะการคิดคำนวณในใจและการคิดหาเหตุผล
 • พัฒนานักเรียนในการค้นหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
 • เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวไปเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับสูง

วิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อที่จะสร้างความสามารถด้านการอ่านทำความเข้าใจที่แข็งแกร่งให้แก่บุตรหลานของท่าน หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ EFL ถูกออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ให้รู้สึกสนุกกับการอ่านเนื้อหาต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ

โดยที่นักเรียนจะสามารถดูหนังสือประกอบการฟังซีดีควบคู่ไปในขณะที่ฟังเสียงภาษาอังกฤษในซีดี นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีคำแปลภาษาไทยประกอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ อีกด้วย

วิชาการอ่านภาษาไทย

วิชาการอ่านภาษาไทยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการอ่านระดับสูงให้แก่นักเรียน กล่าวคือสร้างให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจผ่านการอ่านหนังสือหลากหลายประเภท ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านยิ่งขึ้นและช่วยส่งเสริมการเรียนเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ

 • พัฒนาทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานโดยเริ่มต้นจากการเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ให้แก่นักเรียน
 • ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยเนื้อเรื่องที่มีความหลากหลาย
 • พัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจผ่านการฝึกฝนสรุปความซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการอ่านเนื้อความและเรียบเรียงประโยคในใจ
 • พัฒนาความสามารถในการอ่านระดับสูงผ่านการฝึกฝนสรุปความ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจเนื้อเรื่องแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะการเลือกใช้คำศัพท์และการเขียนเรียบเรียงประโยคอีกด้วย

การเรียนคุมองไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้เวลานานกว่าจะก้าวหน้าผ่านหลายๆ ระดับของแบบฝึกหัดจนกระทั่งเรียนจบระดับสุดท้าย ทำให้ฉันเข้าใจว่าการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย การได้เรียนคุมองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะจบระดับสุดท้ายถือเป็นบทเรียนที่ดีที่สุด

Marita Cheng (ออสเตรเลีย)

คุมองปลูกฝังลักษณะที่ดีมากให้แก่ Yae Ting เธอทำแบบฝึกหัดเพราะอยากอ่านนิทานได้ และเธอก็กำลังเรียนอยู่ในระดับที่เกินอายุของเธออีกด้วย

ผู้ปกครองของ Chew Yae Ting (สิงคโปร์)

คุมองสุดยอดจริงๆ เพราะคุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนของผมเป็นเหมือนการทบทวนความรู้ ผมได้เรียนเนื้อหาส่วนใหญ่ของวิชาเลขที่คุมองและผมก็สามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้น บางครั้งแบบฝึกหัดคุมองก็ยากแต่ก็ต้องพยายามทำความคุ้นเคยกับความท้าทายเพราะในชีวิตจริง เรื่องดีๆ คงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ!

Lochlan Roberts (นิวซีแลนด์)

คุมองสอนให้ Theodore รู้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จคือ ความมานะอุตสาหะ และเราก็เชื่อว่าเขาจะยังคงรักษาความมานะอุตสาหะเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

ผู้ปกครองของ Theodore Abara (ฟิลิปปินส์)

ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษของคุมองเพราะมีเรื่องราวอยู่ในแบบฝึกหัดทุกชุด นอกจากจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้อ่านแล้ว แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษของคุมองยังช่วยเพิ่มพูนคลังคำศัพท์และพัฒนาความรู้ทั่วไปของฉันอีกด้วย

Set Jing Ying (มาเลเซีย)

คุมองทำให้การเรียนที่โรงเรียนง่ายขึ้น ก็เพราะว่าผมได้เรียนเนื้อหาล่วงหน้ามาก่อน เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทำแบบฝึกหัดไม่ได้ ผมก็จะศึกษาตัวอย่างหรือถามคุณครูของผมเท่าที่จำเป็น

Pichayuth Opaso (ไทย)

ทุกวันนี้ ผมรู้สึกว่าวิชาเลขนั้นไม่ยากเนื่องจากได้เรียนที่คุมอง การเรียนคุมองยังทำให้ผมได้รับทุนการศึกษาที่มีชื่อว่า Monbugakubusho ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ผมได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในโตเกียว

Luthfan (อินโดนีเซีย)

คุมองช่วยให้ฉันรู้จักการแบ่งเวลา มีความมั่นใจในตัวเอง และมีทักษะที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฉันยังได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับความท้าทายอย่างมั่นใจในขณะที่เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับตัวฉัน

Dang Thai Thanh Trang (เวียดนาม)

คุมองช่วยขจัดความกลัวในการเรียนและช่วยให้คุณตระหนักว่า คุณเองก็สามารถทำได้! ทันทีที่ผมรู้ตัวว่าจะเรียนจบระดับสุดท้ายของคุมองแล้ว ผมก็รู้สึกภูมิใจและมีความสุขมาก เวลาที่เพื่อนร่วมชั้นถามผมว่าทำอย่างไรถึงจะเก่งเลข ผมก็จะบอกพวกเขาเสมอว่า ลองไปเรียนคุมองดูสิ!

Yuvraj Yadav (อินเดีย)

คุมองเปิดสอนทุกระดับอายุ กรุณาติดต่อศูนย์ที่สามารถดูแลเด็กเล็กๆ ได้

การเรียนในระบบการเรียนแบบคุมองจะช่วยให้บุตรหลานของท่านมีความสุขในการเรียนและได้รับการปลูกฝังนิสัยในการเรียนที่ดีจากวินัยในการเรียนแต่ละวัน

การเรียนรู้ด้วยตนเองหมายถึงนักเรียนทำแบบฝึกหัดและแก้ไขข้อผิดด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพาใคร คุณครูจะทำหน้าที่สังเกตว่านักเรียนแต่ละคนเรียนเป็นอย่างไร วางแผนและจัดแบบฝึกหัด สร้างแรงจูงใจและให้การสอนแก่นักเรียนด้วยการบอกใบ้แบบเป็นนัยๆ

คุมองจะช่วยพัฒนาบุตรหลานของท่านผ่านความรู้ด้านวิชาการและทักษะในการทำงานที่ได้รับจากการทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน

คุมองจะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจ ความสามารถด้านการคำนวณที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความสามารถด้านการวิเคราะห์ซึ่งเป็นความสามารถที่จำเป็นต่อการทำโจทย์ปัญหา

คุมองเป็นหลักสูตรการเรียนด้วยตนเองและไม่ต้องพึ่งพาใคร การเรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถจะทำให้เด็กสามารถเรียนก้าวหน้าเกินชั้นเรียนที่โรงเรียนของเขาได้โดยปราศจากการสอนแบบเฉพาะเจาะจง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับการรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทดลองเรียน
 • สามารถทดลองเรียนได้ทั้งสามวิชา (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • นักเรียนสามารถไปเรียนที่ศูนย์คุมองได้ 4 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • วันและเวลาทำการของศูนย์คุมองแต่ละศูนย์แตกต่างกัน
 • การลงทะเบียนช้าจะมีผลทำให้จำนวนวันที่เรียนลดลง
 • การเข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครองถือเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่บุตรหลานของท่านจะเริ่มต้นเรียนคุมองในช่วงทดลองเรียน
 • ในวันที่ไม่ได้มาเรียนที่ศูนย์จะมีการบ้านให้นักเรียนทำตลอดระยะเวลาในช่วงทดลองเรียน